ZEMĚPISNÉ A VLASTIVĚDNÉ SPISY 54 (1/2024)

Na požádání rádi zdarma komukoli zašleme toto číslo našeho spolkového časopisu elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

Zdeněk Lipský

TYPY ZANIKLÝCH KRAJIN ČESKA

Krajina je nesmírně složitý, dynamický systém, který prodělává neustálé změny. Kulturní krajiny, vzniklé a dále utvářené činností člověka, se proměňují v závislosti na změnách ve společnosti – demografických, sociálních, technologických i politických. Měnící se společenské požadavky na krajinu a změna jejich preferencí, posílení mimoprodukčních funkcí krajiny na úkor v minulosti jediné dominující funkce produkční, vedou ke změnám celých krajinných typů. Zanikají nebo již zanikly mnohé typy tradičních regionálních zemědělských krajin českého a evropského venkova. Vznikají a rozšiřují se naopak nové, globalizované typy dnešní kulturní krajiny, k nimž patří zejména suburbánní (příměstské) >>>


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.