STARŠÍ ČÍSLA
Zeměpisných a vlastivědných spisů /
Spisů Zeměpisného sdružení

Kterékoli číslo z následujícího seznamu rádi zdarma komukoli zašleme elektronicky ve formátu pdf. Kontakt: zemsdr@seznam.cz.
 

51 (3/2022):  Vulkanický kras ve světě a v malém i doma

50 (2/2022):  Názvy vlaků Českých drah

49 (1/2022):  Skalní města v méně běžných horninách

48 (2/2021):  Segmenty starobylé kulturní krajiny Moravy

47 (1/2021):  Ultraprominentní vrcholy

46 (2/2020):  Slovenská komunita v Bihorské župě Rumunska

45 (1/2020):  Proměny pražských vltavských ostrovů

44 (2/2019):  Zahrady vybraných moravských klášterů a jejich obnova

43 (1/2019):  Čertova brázda

42 (2/2018):  "Větrné průrvy" na Moravě a ve Slezsku

41 (1/2018):  Sociálněgeografické jádrové regiony Česka

40 (3/2017):  Předindustriální krajina

39 (2/2017):  Skladba reliéfu území Brna

38 (1/2017):  Význam a funkce rozptýlené zeleně v krajině

37 (2/2016):  Krajinná poloha moravských a slezských měst

36 (1/2016):  Geocaching jako forma poznávání krajiny

35 (3/2015):  Památné stromy v Česku a jejich ochrana

34 (2/2015):  Potenciál a infrastruktura cestovního ruchu v Moravsko-Slovenských Karpatech v ČR

33 (1/2015):  Mapování a ekohydrologické hodnocení vodních toků v dolním Podoubraví

32 (1/2014):  Staré stezky Jihomoravského kraje

31 (3/2013):  Recentní svahové pohyby na úpatí Krušných hor

30 (2/2013):  Zahrádkaření a chataření. Enviromentální, sociální a ekonomické aspekty na příkladu města Brna

29 (1/2013):  Sídla jako prvky sídelní struktury Česka

28 (1/2012):  Vztah morfostruktur a vybraných vodních toků v Česku

27 (3/2011):  Turistika v národních parcích Bajkalského kraje

26 (2/2011):  Úpady - nenápadné, ale trochu záhadné tvary georeliéfu

25 (1/2011):  Ochrana prostupnosti krajiny pro velké savce

24 (2/2010):  Vybrané drobné kulturní prvky venkovské krajiny

23 (1/2010):  Krajinářské parky Jana Rudolfa Černína

22 (2/2009):  Povodně jako součást přírodních extrémů - povodňový režim v povodí horní Svratky

21 (1/2009):  Specifické typy české venkovské krajiny

20 (2/2008):  Kraje České republiky ve středoevropském kontextu

19 (1/2008):  Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill

18 (2/2007):  Svědecké formy reliéfu Malé Hané a nejbližšího okolí

17 (1/2007):  Povodně na území České republiky a povodňová měření

16 (3/2006):  Kartogramové vyjádření typizace reliéfu jižní Moravy

15 (2/2006):  Vybrané přírodní poměry Sankt Peterburgu (Petrohradu)

14 (1/2006):  Laserové snímání krajiny - principy a možnosti (v geografii)

13 (4/2005):  Využití nástrojů GIS při hodnocení krajinného rázu

12 (3/2005):  Indikace antropogenního ovlivnění průtoku (na příkladu řeky Ploučnice)

11 (2/2005):  Invazní druhy jako příčina změn v krajině

10 (1/2005):  Regionální vyhodnocení stavu a trendů ekonomické skladby obyvatel České republiky

9 (3/2004):  Problematika ochrany a využívání údolní nivy jako významného krajinného prvku

8 (2/2004):  Sídla v krajině Moravy a Slezska

7 (1/2004):  Alpská hranice lesa v pohoří Vysokých Sudet

6 (4/2003):  Mikroklimatická pozorování lomu Most

5 (3/2003):  Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy

4 (2/2003):  Digitální model krajiny - šance pro geografii?

3 (1/2003):  Prostorové vlivy na rozložení místních přírůstků/úbytků obyvatelstva v posledním desetiletí v ČR

2 (2/2002):  K pojetí rozložení přírodních předpokladů cestovního ruchu v České republice

1 (1/2002):  Úrovně konstrukčního georeliéfu na Moravě a ve Slezsku

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.